Montris kinderopvang

Montris kinderopvang, gevestigd aan Gooimeer 3 – 101411 DC Naarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Montris kinderopvang.  
 
Contactgegevens:  
https://www.montris.nl 
Gooimeer 3 – 10 
1411 DC Naarden 
035 692 61 71

Montris kinderopvang

Montris kinderopvang heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze is te bereiken via avg@prokino.nl We waarderen het vertrouwen dat jullie aan ons stellen en we informeren je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens. De gegevens over jou en jullie kinderen die wij verwerken, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met deze privacyverklaring maken wij duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan jou of anderen verstrekken.  

Wet- en regelgeving

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Montris kinderopvang volgt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is. 

Persoonsgegevens

Montris kinderopvang verwerkt persoonsgegevens slechts voor de doelstellingen waarvoor ze verzameld zijn en de doelstellingen die daarmee in overeenstemming zijn, te weten wachtlijstregistratie, kindregistratie, observatielijsten, financiële administratieve registratie, klachtenregistratie, archiefregistratie, personeelsregistratie, sollicitantenregistratie, werkbegeleiding, coaching, interne trainingen en interne analyses. Gegevens die voor extern marktonderzoek worden gebruikt, worden te allen tijde geanonimiseerd. Verder verwerkt Montris kinderopvang persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • het afhandelen van betaling;
 • het verzenden van onze nieuwsbrief;
 • omjete kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • omjete informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • omjede mogelijkheid te bieden een account aan te maken; 
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals gegevens verstrekken aan de Belastingdienst).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 
Montris kinderopvang verwerkt persoonsgegevens om haar diensten uit te kunnen voeren, maar zal nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is voor het bepaalde doel. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn onder andere: 

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatumen nationaliteit;
 • adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens diejeactief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch; 
 • medische gegevens die belangrijk zijn voor de dagelijkse verzorging van het kind en gegevens over de ontwikkeling van het kind;
 • profielfoto van het kind voor identificatiedoeleinden;
 • lijst met contactgegevens via een app;
 • internetbrowser en type apparaat;
 • bankrekeningnummer, debiteurnummer, gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van ouderbijdragen voor de opvang;
 • onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers van 16 jaar of jonger. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Alsjeervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@prokino.nl, dan verwijderen wij deze informatie; 
 • burgerservicenummer(BSN). 

Foto’s en overige digitale opnamen in onze locaties worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt om: 

 • ouders te informeren over de activiteiten en thema’s, waar hun kind(eren) mee bezig is/zijn;
 • t.b.v. de werkbegeleiding, coaching en/of interne training van pedagogisch medewerkers (Video interactiebegeleiding en Pedagogisch coachen met beelden);
 • voor overige doeleinden, zoals nieuwsbrieven, externe publicaties of publicaties op de internetsite.

Ten aanzien van beeldopnames genoemd hierboven, wordt uitgegaan van hetgeen ter zake hiervan bij de opvangovereenkomst/inschrijfformulier is overeengekomen. Als ter zake niets bij de opvangovereenkomst/inschrijfformulier is overeengekomen, wordt voor opnamen dan wel publicatie van het beeldmateriaal voorafgaand toestemming aan de ouders gevraagd. Het maken van beeldopnames van medewerkers geschiedt op grondslag van noodzakelijkheid voor overeenkomst. Betrokkene heeft een arbeidsovereenkomst en training/coaching vindt plaats voor een betere uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Training en coaching vinden binnen Montris voor een groot deel plaats met behulp van Video interactiebegeleiding en Pedagogisch coachen met beelden. De maximale bewaartermijn voor beeldmateriaal voor de genoemde doeleinden is drie jaar na de opname. Een ieder wordt gevraagd integer om te gaan met foto’s die door Montris worden gedeeld. Het is verboden om met eigen camera foto’s van kinderen maken in de vestiging of op het terrein. 

Cameratoezicht

Wanneer de directie van mening is dat het gebruik van verborgen camera’s, zowel binnen als buiten, een gerechtvaardigd belang dient, dan worden deze geplaatst. Een gerechtvaardigd belang kan onder andere zijn de bescherming van de medewerker, uitvoering geven aan nieuwe maatregelen binnen de branche, als wel de beveiliging van eigendommen.

Beveiliging

Montris kinderopvang gaat met de nodige zorg om met uw gegevens. Jouw privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Montris kinderopvang neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, waaronder: 

 • Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

o de betrokkene heeft voor de verwerking zijn toestemming verleend; 

o dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; 

o dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; 

o dit noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene; 

o dit noodzakelijk is met het oog op het belang van verantwoordelijke of van een derde en het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt, niet prevaleert; 

o dit van algemeen belang is (voornamelijk overheidsinstellingen); 

o slechts functionele gebruikers toegang hebben tot de persoonsgegevens. 

 • Persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan een derde voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie. Persoonsgegevens zullen niet worden verstrekt aan een derde buiten de Europese Unie.
 • Een medewerker die kennisneemt van en/of de beschikking heeft over de persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstverlening c.q. het dienstverband.
 • De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift, op een wet gebaseerde nadere regelingen en/of overeenkomsten hieronder begrepen, een medewerker verplicht tot de bekendmaking van persoonsgegevens.
 • De verantwoordelijke draagt zorg voor het nemen en uitvoeren van passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, onder andere door de volgende maatregelen:
 • archiefkasten waarin persoonsgegevens worden bewaard, worden bij vertrek van de gebruiker afgesloten;
 • computerbestanden waarin persoonsgegevens worden verwerkt, zijn met wachtwoorden beveiligd;
 • beheerprocedures waaronder incidenten management zijn geïmplementeerd en gebaseerd op algemeen toepasbare en geaccepteerde beveiligingsstandaarden.

In geval van een datalek wordt dit gemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming. Indien nodig wordt een datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en worden de betrokken personen in kennis gesteld. 

Regels voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt, behalve indien sprake is van een wettelijke uitzondering op het verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder: 

 • verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van verplichtingen en het uitoefenen van arbeidsrecht en hetsociale zekerheidsrecht, zoals geregeld in de nationale wet;
 • verwerkingen die noodzakelijk zijn om de vitale belangen te beschermen;
 • verwerkingen voor gerechtvaardigde activiteiten door een instantie zonder winstoogmerk;
 • verwerkingen van persoonsgegevens die door de betrokken personen zelf openbaar zijn gemaakt c.q. waar door betrokken personen toestemming voor is gegeven;
 • verwerkingen die noodzakelijk zijn voor rechtsvordering of rechtsbevoegdheden;
 • verwerkingen met een zwaarwegend algemeen belang;
 • verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de doelen gezondheidszorg, sociale diensten en arbeidsongeschiktheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de volksgezondheid, zoals geregeld in een nationale wet;
 • verwerkingen die noodzakelijk zijn voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statische doeleinden.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, willen wij u vragen om in eerste instantie contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming via avg@prokino.nl. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

Gebruik cookies op de website

Montris kinderopvang gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Montris kinderopvang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  
 
Inzage in en correctie van opgenomen persoonsgegevens/ rechten van betrokkenen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan je gedeeltelijk zelf doen via de planning via planning@montris.nl en/of in de ouderapp. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Montris kinderopvang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruikmaken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avg@prokino.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Montris kinderopvang zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.  
 
Aan wie worden uw gegevens verstrekt? 
Montris kinderopvang deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Montris kinderopvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Montris kinderopvang je persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming of wanneer dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. 

Bewaartermijnen

De directie van Montris kinderopvang is verantwoordelijk voor de bewaringstermijn van persoonsgegevens. In het algemeen geldt dat: 

 • persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verstrekt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. De maximale bewaartermijn is 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst;
 • zorggegevens binnenvijftienjaar uit het actieve archief worden verwijderd of aan de ouder overgedragen; 
 • verwijdering evenwel achterwege blijft wanneer bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of indien daarvoor tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.