Klacht bespreken

Elke dag doen wij onze uiterste best om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te bieden door te denken en te handelen vanuit de belevingswereld van onze doelgroep: kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar. Als we dit niet zo doen zoals jij graag ziet, willen we daar natuurlijk aan werken. Jouw mening telt, we zien het als gratis advies. Laat je dus horen! Een klacht kun je allereerst bespreken met de pedagogisch medewerker van de groep of de locatiemanager.

In 2019 zijn er geen klachten binnengekomen bij de geschillencommissie. Bekijk de certificaten hier.

Interne procedure

Ouders kunnen met klachten uiteraard terecht bij de locatiemanager. Mocht dit toch niet leiden tot tevredenheid (of gewenst resultaat) dan kun je je richten tot Bert; regiomanager a.i. . Dat kan telefonisch (06 82670823 ) of per mail via info@montris.nl Uiteraard kan je je klacht ook schriftelijk indienen en sturen naar Montris kinderopvang, Gooimeer 3-10, 1411 DC Naarden. Jouw ontevredenheid kan zich richten op het pedagogisch handelen van een medewerker, de algemene behandeling van jou of jouw kind, maar ook op ons algemene beleid.

Samen met jou willen wij een goede oplossing bedenken om ook in de toekomst een en ander te kunnen voorkomen. Elke opmerking wordt serieus genomen, met jou besproken en vastgelegd in ons klachtendossier. Het klachtenreglement ligt ter inzage op het kantoor.

Geschillencommissie

Uitgangspunt van de interne procedure is, dat een probleem wordt opgelost daar waar het zich voordoet. Mocht de interne klachtenprocedure voor jou niet naar tevredenheid verlopen zijn, kun je alsnog jouw klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (www.degeschillencommissie.nl) indienen. Bij het Klachtenloket Kinderopvang, dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, wordt eerst geprobeerd de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Externe procedure

Je kunt gebruik maken van de externe klachtenprocedure door een geschil in te dienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • er niet binnen zes weken is gereageerd op jouw schriftelijke klacht.
  • als er niet binnen zes weken overeenstemming over de afhandeling van de klacht is bereikt.
  • als er geen adequate klachtenregeling is.

Uitzondering

In uitzondering hierop mogen ouders rechtstreeks een geschil indienen bij de Geschillencommissie als in redelijkheid niet van ouders kan worden verwacht dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Bijvoorbeeld wanneer de klacht gaat over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het melden van de klacht vervelende gevolgen zal hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of er aan deze voorwaarden wordt voldaan.