Een overzicht van alle laatste ontwikkelingen omtrent het COVID-19 virus

Zoals bekend heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Wij begrijpen dat de aanvullende maatregelen vragen oproepen, om deze reden hebben wij een pagina met veelgestelde vragen aangemaakt. Deze vragen worden dagelijks gecheckt en/of aangevuld.

Q: Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?

Het kind mag niet naar de opvang als:

 • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
 • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Q: Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Q: Kan ik mijn kind laten testen? 

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en deze registreert dit.
In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Dit geldt als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. Zie hiervoor ook het RIVM-testbeleid.

Q: Mijn kind behoort tot een risicogroep / iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Q: Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang?

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen. Zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Naar de opvang (situatie vanaf 8 juni)

Q: Wanneer gaat de BSO weer volledig open?

De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Q: Is er na 8 juni, als de scholen en BSO’s weer volledig open zijn, nog noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep?

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Zoals personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen. Dit geldt dus niet voor kinderen van ouders in cruciale beroepen buiten de zorg. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Q: Mijn BSO kan mijn kind niet eerder ophalen van school, wat gebeurt er dan?

Als scholen hun openingstijden aanpassen en de BSO de kinderen niet eerder kan ophalen, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd.

Q: School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen?

De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO.

Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Vergoeding

Q: Tot wanneer krijgen ouders de eigen bijdrage vergoed?

Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. De kinderdagopvang en de gastouderopvang waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan.

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal ook per 8 juni stoppen. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Q: Voor wie is de vergoeding bedoeld?  

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs tot 8 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Gemeenten krijgen van de overheid budget om tijdens dezelfde periode de eigen bijdrage te vergoeden aan ouders van wie de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal). Informeer bij uw kinderopvang of gemeente hoe zij dit hebben georganiseerd.

Q” Vanaf wanneer moet ik weer gewoon voor de opvang betalen?

De afgelopen tijd hebben wij u gevraagd de factuur voor de kinderopvang volledig door te blijven betalen, om zo de kinderopvangtoeslag en uw plek op de kinderopvang te behouden. Voor de eigen bijdrage krijgt u een vergoeding. De kinderopvang gaat per 8 juni weer volledig open. Vanaf dat moment vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage.

Q: Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Q: Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open is, loopt de periode door waarover de vergoeding berekend wordt. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

Q: Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Q: Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die verwerkt zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Kosten en contract kinderopvang

Q: De kinderdagopvang (0-4 jaar) en de gastouderopvang zijn weer volledig open en de buitenschoolse opvang ook (gedeeltelijk). Wat betekent dit voor de kinderopvangtoeslag en voor de vergoeding van de eigen bijdrage? 

De vergoeding blijft doorlopen tot 8 juni. De vergoeding is een grosso modo compensatie van de eigen bijdrage. De vergoeding wordt berekend op basis van uw gegevens die de Belastingdienst op 6 april verwerkt had.

Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u zoals altijd wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. Ook wanneer u meer of minder uren kinderopvang af gaat nemen, is het nu de kinderopvang weer open is, van belang dit door te geven aan de Belastingdienst. Alleen als u door de coronamaatregelen en de gedeeltelijke openstelling van de BSO minder gebruikt maakt van de Buitenschoolse Opvang, vragen we u om uw contract niet aan te passen en uw eigen bijdrage door te betalen. U ontvangt hiervoor een vergoeding.

Q: Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Q: Ik wil (tijdelijk) geen gebruik maken van de opvang, bijv. omdat mijn kind of gezinsleden tot een risicogroep behoren. Moet ik dan wel betalen?

Vanaf 8 juni is de kinderopvang volledig open en vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage. Als u (tijdelijk) geen gebruik meer wilt maken van de kinderopvang, dan adviseren wij u daarover contact op te nemen met uw kinderopvangaanbieder.

Q: Mijn kind wordt geweigerd vanwege een snotneus, maar ik moet wel doorbetalen. Kan ik weigeren te betalen?

Gegeven de huidige situatie is het belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij ziekteverschijnselen. Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud van uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de factuur voor kinderopvang blijft betalen.

Kinderopvangtoeslag

Q: Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Q: Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Q: Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik doen?

Na het verlies van werk loopt uw recht op kinderopvangtoeslag nog drie maanden door. Afhankelijk van het aantal uren dat u heeft opgebouwd, heeft u mogelijk nog langer recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Vragen over kinderopvang

Waar kan ik terecht voor vragen?

Vragen aan de Belastingdienst? Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Overzicht van veel gestelde vragen van organisaties en ouders

COMPENSATIE

 1. Over welke periode geldt de compensatieregeling van de eigen bijdrage van ouders?
  Ouders krijgen hun eigen bijdrage van de overheid vergoed in de periode vanaf 16 maart, het moment waarop de kinderopvang (gedeeltelijk) gesloten was tot zolang de gedeeltelijke openstelling kinderopvang duurt. Het geld over deze periode wordt in één keer uitbetaald door de overheid in juni of juli.
 2. Een kind is gestart na 16 maart en de ouder heeft nog geen kinderopvangtoeslag aangevraagd. Krijgt de ouder wel compensatie?
  Normaal gesproken kunnen ouders tot 3 maanden met terugwerkende kracht na startdatum kinderopvangtoeslag aanvragen. Maar aangezien de compensatieregeling een tijdelijke regeling is, zal de ouder dit zelf kenbaar moeten maken. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze dit moet. Zodra hier meer bekend over is komen wij hier op terug in deze FAQ.
 3. Worden ouders gecompenseerd voor contracten die na 6 april ingaan? Immers, 6 april is de peildatum die de Belastingdienst hanteert voor compensatie.
  Wanneer dit contract is afgesloten voor 6 april en de ouder kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd bij de Belastingdienst Toeslagen (via Mijntoeslagen.nl), zal de compensatie worden uitbetaald. Dit geldt ook voor wijzigingen in uren of in opvangsoort die de ouder voor of op 6 april heeft doorgegeven in het portaal MijnToeslagen.nl. Ouders die een contract hebben afgesloten dat start na 6 april, komen voor compensatie in aanmerking. Maar het is nog niet duidelijk hoe deze ouders zich hiervoor kunnen aanmelden. Zodra daar duidelijkheid over is nemen we dit op in deze FAQ.
 4. De ouder neemt inmiddels meer contracturen af dan het contract op 6 april vermeldde. Wordt de ouder hiervoor wel gecompenseerd?
  Ouders worden bij benadering gecompenseerd voor de betaalde eigen bijdrage. Voor het berekenen van de compensatie maakt de Belastingdienst/Toeslagen gebruik van de gegevens die op 6 april beschikbaar waren. Extra contracturen die ingaan na 6 april worden niet gecompenseerd. Wanneer er sprake is van een te groot verschil, is er een mogelijkheid tot beroep en bezwaar bij de Belastingdienst. Indien het gaat om extra uren in verband met noodopvang; de kosten daarvan worden niet in rekening gebracht.
 5. Een kind is net 4 jaar geworden maar de school laat pas na de zomervakantie weer nieuwe leerlingen toe. Kan dit kind langer op de kinderopvang blijven? Kan de ouder daarvoor kinderopvangtoeslag aanvragen?
  Het kind mag tot en met 4 jaar naar de dagopvang gaan. Let er wel op dat het contract mogelijk eindigt op de dag dat het kind 4 jaar wordt. De ouder zal met de eigen organisatie moeten afstemmen of er ruimte is om het kind langer op te vangen. De ouder mag hiervoor (onder de geldende voorwaarden) toeslag aanvragen. Dit betekent ook dat de ouder gedurende die periode recht heeft op compensatie van de eigen bijdrage vanuit de overheid zolang deze compensatiemaatregel doorloopt. Zij het uiterlijk tot de start van het nieuwe schooljaar (dan stopt immers ook het recht op toeslag). Dit recht is overigens niet nieuw en hier kon ook voor de coronacrisis al gebruik van gemaakt worden. 
 6. Het gedeelte boven het maximum uurtarief na 11 mei: loopt dat deel van de compensatie nog door?
  De compensatie van de eigen bijdrage van ouders boven het maximum uurtarief (het boven-fiscale deel) voor kinderdagopvang (0-4 jaar) en gastouderopvang vervalt. De opvang gaat immers in zijn geheel weer open voor deze kinderen. In principe vervalt deze boven-fiscale compensatie ook voor ouders met kinderen in de bso. Voor de bso geldt echter dat de maatregelen van de overheid ertoe leiden dat ouders mogelijk minder gebruik kunnen maken van de opvang. In die gevallen waar de ouder geen passend aanbod kan worden gedaan kan de ondernemer – op verzoek van de ouder – besluiten de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief terug te betalen.
 7. Wanneer maakt de kinderopvangorganisatie het gedeelte boven het maximum uurtarief aan de ouders over?
  Wij adviseren onze leden zo snel als mogelijk aan de ouders te laten weten wanneer zij dit gaan doen (als ze dat al niet gedaan hebben), zodat ouders hier duidelijkheid over hebben.
 8. Moeten kinderopvangorganisaties het boven-fiscale deel vergoeden?
  Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen de periode voor 11 mei en na 11 mei. Voor de periode voor 11 mei geldt dat Brancheorganisaties BMK en BK duidelijk hebben gecommuniceerd naar hun leden het deel van de vergoeding aan ouders dat boven het maximaal uurtarief ligt uit te betalen en deze KOO’s zullen dit ook doen. Na 11 mei vervalt deze boven-fiscale vergoeding door de kinderopvangorganisatie; zie hiervoor het antwoord bij vraag 6 (worden ouders gecompenseerd voor het boven-fiscale deel?).

OPENSTELLING SCHOLEN VANAF 11 MEI

 1. Mag ik als bso voor 100% opengaan (met 100% bezetting) vanaf 11 mei?
  Ja dat mag. U hoeft niet zoals scholen maximaal de helft van het aantal kinderen op te vangen, want het aantal kinderen op een bso is vaak veel kleiner dan het aantal kinderen op een school. Daarom brengt de situatie op een bso veel minder risico’s met zich mee. Voorwaarde is wel dat je kinderen opvangt die op die dag naar school gaan (met uitzondering van kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties).
 2. Kan ik bso aanbieden op dagen dat kinderen niet naar school gaan?
  Nee, dat mag niet want de bso is juridisch nog steeds gesloten behalve op de dagen dat kinderen naar school gaan.
 3. Scholen gaan na 11 mei voor 50% open en worden geadviseerd hele dagen open te gaan. Gebleken is echter dat veel scholen ervoor kiezen om kinderen halve dagen naar school te laten gaan. Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het gat dat valt, want de bso wordt geacht zich aan de reguliere tijden te houden?
  Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om vanaf 11 mei hele dagen onderwijs te verzorgen (waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan). Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken bso’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen bso’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis) werkende ouders maximaal ondersteund. Voor de kinderopvang is dit een voorwaarde om het voor bso’s mogelijk te maken aan te sluiten op onderwijs. Advies aan organisaties is: probeer zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de situatie na 11 mei en communiceer dat met de betrokken ouders. Ga uit van je basisaanbod en probeer daarbinnen en daaromheen zoveel mogelijk ouders en kinderen van dienst te zijn hoewel onduidelijk is of dit niet op gespannen voet staat met de aanwijzing vanuit de Veiligheidsregio’s dat de bso alleen op reguliere tijden geopend mag zijn. NB: Het is niet aan de kinderopvang het gat te dichten dat ontstaat wanneer het onderwijs niet voor ‘hele dagen’ onderwijs kiest. Bso’s zijn namelijk niet verplicht om de kinderen buiten hun reguliere openingstijden op te vangen wanneer scholen er voor kiezen om halve dagen school te verzorgen.
 4. De school van een ouder gaat halve dagen open; mag dat? En wat kan ik een ouder doen om ervoor te zorgen dat school toch hele dagen open gaat of als de schooltijden niet aansluiten op de opvangtijden van de bso?
  De bso mag open zijn voor en na reguliere schooltijden (dus niet aansluitend aan afwijkende schooltijden). Als scholen niet kiezen voor hele dagen dan kan de bso hier niet op aansluiten en moeten scholen zelf zorgen voor de overbrugging tot aan de bso. Als ouder kan je natuurlijk wel aangeven bij de school –  d.w.z. de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad (MR) –  dat je bezwaren hebt tegen dit model waarin de school halve dagen opengaat. De eerste vraag hierbij is, is de MR geraadpleegd? Wellicht is de school alsnog bereid de tijden aan te passen wanneer blijkt dat voor veel ouders halve dagen moeilijk te combineren zijn met werkdagen.
 5. Wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme vanaf 11 mei voor de vaste bso-dagen van een kind?
  Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de bso waarmee u een contract heeft. Het aantal dagen dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van het contract dat u met de bso heeft. Waar het gaat om het aantal uren is het aantal uren dat in u contract staat ook bepalend. We zijn met het ministerie van SZW in gesprek over de vraag of gedurende de periode van de gedeeltelijke openstelling van basisonderwijs en BSO het aantal contracturen (en daarmee) het recht op kinderopvangtoeslag) toe kan nemen op de schooldagen van het kind. De bso kan vanaf 11 mei op andere dagen van de week vallen want kinderopvang sluit aan op de dagen dat uw kind naar school gaat. Stel, er is contractueel vastgelegd dat het kind naar de bso gaat op maandag en donderdag, maar het kind mag nu naar school op dinsdag en vrijdag, dan gaat het kind nu naar de bso op dinsdag en vrijdag. Voor zover dat mogelijk is.
 6. De school van een kind gaat halve dagen open en het kind gaat ‘s middags naar school. Kan het dan op die schooldag in de ochtenduren naar de bso?
  Nee, dit is aan de school om op te lossen. Zie hiervoor het antwoord onder vraag 11 (Scholen gaan na 11 mei voor 50% open).
 7. Zit er een maximum aan het aantal bso-dagen dat vanaf 11 mei mag worden afgenomen?
  Ja, het maximum aantal dagen/uren dat een kind naar de bso mag, wordt in de eerste plaats bepaald door het contract en daarna door de bepaling dat kinderen alleen naar de bso mogen op dagen dat ze daadwerkelijk naar school gaan. Tenzij er sprake is van noodopvang. Zie ook vraag 13 (wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme).
 8. Mogen kinderen ook meer dagen naar de bso komen dan zij contractueel hebben? En zo ja, worden deze dagen gecompenseerd?
  Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van (de omvang van) het contract dat u met de bso heeft. Tenzij er sprake is van noodopvang. Extra dagen/uren worden niet gecompenseerd. Zie ook vraag 13 (wat zijn de consequenties van het nieuwe schoolritme) en vraag 15 (zit er een maximum aan het aantal bso-dagen).
 9. Als mijn school kiest voor kortere hele dagen (bijvoorbeeld door een continue-rooster), kan mijn kind dan wel naar de bso?
  Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, zijn scholen door het ministerie opgeroepen om in deze periode hele dagen open te gaan en daarbij een continue-rooster te hanteren zodat alle kinderen tussen de middag overblijven (minder verkeersbewegingen). Daarbij is het de bedoeling dat scholen niet eerder dichtgaan zodat bso’s op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school. Als de school wél kiest voor aangepaste schooltijden, dan is het aan de school de tijd te overbruggen tot de reguliere bso tijd. Het kan zijn dat uw school hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie. Vraag dit na bij uw school en/of opvanglocatie.
 10. Een ouder heeft een flexibel contract maar is niet akkoord met de aanvraag voor bepaalde dagen/uren. Waar heeft een ouder recht op bij een flexibel contract?
  Dat verschilt per opvangorganisatie en is vastgelegd in de aanvullende voorwaarden die een kinderopvangorganisatie hanteert of de ouder kan contact opnemen met de klantenservice van zijn kinderopvangorganisatie.
 11. Wat kan ik tegen ouders zeggen die aangeven dat ze overwegen hun contract op te zeggen?
  Ouders doen er niet verstandig aan hun contract met hun kinderopvangorganisatie te beëindigen. Opzeggen is bovendien niet nodig omdat de overheid de eigen bijdrage vergoedt vanaf 16 maart voor de duur van de gedeeltelijke openstelling van de basisscholen en bso. Bovendien, als ouders de opvang beëindigen vervalt het recht op kinderopvangtoeslag en ook hun vertrouwde plek op de kinderopvang. Of ouders die geen recht op kinderopvangtoeslag hebben ook compensatie krijgen is op dit moment nog onderwerp van het gesprek dat we voeren met SZW. BMK, BK en BOinK hebben overigens wel in de intentieovereenkomst met het ministerie van SZW afgesproken dat alle ouders recht hebben op compensatie.
 12. Als een kind een contract heeft voor één dag per week op de maandag en het komt na 11 mei op donderdag en vrijdag naar school. Wie bepaalt op welke dag die ene opvangdag van dit kind valt; ouder of kinderopvang?
  De opvang doet de roostering en dat is onder deze omstandigheden al zeer gecompliceerd. De bso probeert de ouders zo veel mogelijk tegemoet te komen, maar of de wens van de ouder hierbij kan worden vervuld, kan niet worden gegarandeerd. 
 13. Gaan de voormalige peuterspelzalen/peuterwerk ook open vanaf 11 mei?
  Ja, want voor peuterspeelzalen geldt dezelfde openstelling als voor de kinderopvang. Ook geldt voor hen het protocol kinderopvang. Peuterspeelzalen kunnen wel bijvoorbeeld hun breng- en haaltijden aanpassen in lijn met tijden van scholen, om teveel verkeersbewegingen en contactmomenten te voorkomen. 
 14. Moeten scholen per 11 mei alles op orde hebben? Of mogen zij ook later starten? 
  Minister Slob (Basisonderwijs, Voortgezet Onderwijs en Media) en staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vragen scholen dringend om zich bij de herstart onder meer te houden aan de startdatum van 11 mei. Ook als nog niet alles op orde is. Dit is echter op dit moment nog geen voorwaarde die gesteld wordt vanuit OCW en SZW. 
 15. Is er sprake van een kortere zomervakantie?
  Tot op heden is hier nog niets over bekend. 
 16. Hoe moet de 1,5 meter regel worden nageleefd in de kinderopvang?

Zie protocol:

 • afstand tussen volwassen: 1,5 meter
 • géén afstand tussen kinderen 0-12 jaar
 • géén afstand tussen kind 0-4 jaar en gastouder/PMer
 1. Wat zijn de richtlijnen voor vervoer door de bso van en naar de scholen?
  De Richtlijnen uit het Protocol veiligheid en hygiëne zijn voor zover mogelijk, leidend. Hierover volgt binnenkort een protocol van het ministerie van SZW.
 2. Moet de kinderopvang TussenSchoolseOpvang (TSO) leveren? Wordt dit gecompenseerd?
  TSO valt niet onder de kinderopvang en ouders hebben geen recht op kinderopvangtoeslag  of compensatie. In een aantal gevallen wordt de TSO door de bso georganiseerd. Dit is in de periode na 11 mei niet toegestaan. Het is aan de school om dit op te lossen.

NOODOPVANG

 1. Loopt de noodopvang door na 11 mei?
  De noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen loopt na 11 mei door. Op de dagen dat deze kinderen niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de bso) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de bso (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepenwerken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang. 

Let wel: de buitenschoolse opvang is alleen geopend op reguliere tijden, voor en na school. Voor noodopvang gedurende de dag overleggen gemeenten, scholen en kinderopvang hoe deze plaatsvindt. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van 24-uurs noodopvang in avond, nacht en weekend

 1. Wie betaalt de noodopvang?
  De compensatieregeling van de overheid loopt door, in ieder geval zolang de basisscholen slechts gedeeltelijk open zijn. Wie de noodopvang betaalt nu de kinderopvang weer is geopend is nog niet duidelijk.
 2. Blijft de 24-uurs noodopvang beschikbaar? En gaat de gemeente de kinderopvang compenseren voor de kosten die zij maken?
  Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar.

Zie verder vraag 28 (wie betaalt de noodopvang)

30. Als mijn vestiging vol is en ik verzorg zowel kinderopvangopvang als noodopvang: wie moet ik dan voorrang geven?
In dat geval wordt de groep reguliere kinderen (d.w.z. van ouders met een contract met de bso) als eerste een opvangplek geboden op de dagen dat zij naar school gaan. Het aantal uren dat een kind kan worden opgevangen, is wel afhankelijk van (de omvang van) het contract dat een ouder met de BSO heeft.

Wanneer er op deze momenten ook noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen moet worden geboden, dan gaan kinderen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben voor op kinderen van ouders waarvan er één een cruciaal beroep heeft.

Noodopvang kan worden geboden, mits de BKR niet wordt overschreden en het aantal kinderen niet groter wordt dan het aantal kindplaatsen waarvoor vergunning is gegeven. Als de BKR dreigt te worden overschreden, dan dient u contact op te nemen met de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang en zal zich dan – in overleg met de ouder en andere opvanglocaties/gastouders – inspannen om een geschikte plek te vinden voor het betreffende kind/de betreffende kinderen.

PERSONEEL

 1. Is er voor Pedagogisch Medewerkers de mogelijkheid zich te laten testen op coronavirus?
  Hierover volgt binnenkort meer informatie.
 2. Wanneer moet een medewerker komen werken? De richtlijnen zijn niet eenduidig.
  Er is onduidelijkheid over wanneer een werknemer aan het werk kan/thuis blijft want de loopneus, niezen en keelpijn zijn in het protocol weggevallen en de verhoging tot 38 graden wordt niet genoemd. Daarnaast bestaat er een onduidelijkheid voor oudere PM’ers die in de risicogroep vallen; zij mogen als grootouders niet oppassen op hun kinderen maar mogen wel werken met kinderen. We hebben SZW gevraagd één lijn aan te brengen tussen wat er op de website van de Rijksoverheid staat en het protocol.
 3. Kunnen stagiaires vanaf 11 mei weer aan het werk binnen de kinderopvang?
  Ja, dat mag. Het is wel raadzaam dit af te stemmen met je opleiding aangezien het onderwijs nog gesloten is.

Meer informatie

Oudere berichtgeving

Q: Mag mijn kind naar de kinderopvang?
A:Vanaf 11 mei 2020 mogen kinderen van 0 tot 4 jaar naar de dagopvang (crèche) en kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO (zie voor een uitgebreide uitleg verder op deze pagina). De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.

Q: Tot welke datum is de kinderopvang gesloten?
A: Tot 11 mei is de kinderopvang gesloten. Voor kinderen van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken is en blijft er noodopvang, ook na 11 mei. Tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Q: De dagopvang gaat weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
A: Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Q: De BSO gaat gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?
A: Basisscholen gaan met hele schooldagen werken. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat scholen op een dag wisselen van groepen kinderen, omdat hierdoor onnodig veel contactmomenten en vervoersbewegingen ontstaan. Dat is tegen het advies van het RIVM in, die juist hamert op het zoveel mogelijk beperken van contactmomenten en vervoersbewegingen.

Voor de BSO betekent dit het volgende. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag).

Q: Hoe zit het met de compensatieregeling?
A: Het terugbetalen van de eigen bijdrage door de Belastingdienst stond gepland voor juni/juli 2020. Omdat de noodopvang nu verlengd is tot 11 mei, kan dit mogelijk vertraging oplopen. We houden de ontwikkelingen rond de compensatieregeling nauwlettend in de gaten. De vergoeding van de eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief dat de overheid hanteert, wordt automatisch door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op je rekening gestort. Onze uurprijs ligt, net als bij veel andere kinderopvangorganisaties, boven dit maximum uurtarief. Het gedeelte tussen het maximale uurtarief en het uurtarief van jouw opvanglocatie, wordt door Montris teruggestort.

Krijg je geen Kinderopvangtoeslag?
Kom je niet in aanmerking voor Kinderopvangtoeslag, dan val je niet onder de compensatieregeling van de overheid. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang (BOINK) heeft een website geopend, waarop je je in dit geval via deze link kunt melden. Ouders die gebruik maken van een gesubsidieerde plek op de opvang en maandelijks een eigen bijdrage betalen worden later geïnformeerd over de regeling.

Q: Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
A: Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Q: Wat moet de kinderopvang doen om verspreiding van corona te voorkomen als alle kinderen vanaf 11 mei weer naar de opvang komen?
A: De opvang moet de gebruikelijke hygiënemaatregelen nemen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.
 • Geen handen schudden.

Q: Kan mijn Kinderopvanglocatie vragen om een verklaring van mijn werkgever om vast te stellen of ik een cruciaal beroep heb? 

A: Er wordt van de ouder geen bewijslast gevraagd, zoals een werkgeversverklaring. We gaan er vanuit dat dit op basis van vertrouwen en zelfselectie plaatsvindt. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Q: Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

A: Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan raadt de overheid u dringend aan om tot 11 mei 2020 thuis te werken (als dat kan).

Q: Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?

A: We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is tot 11 mei alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers met een cruciaal beroep, hun kinderen naar de noodopvang kunnen brengen, tenzij het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts. De overige zzp’ers moeten hun kinderen zelf opvangen. Helaas is de ‘noodopvang’ nu dus niet voor iedereen beschikbaar. De overheid laat in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voorgaan, dit om de samenleving draaiende te houden.

Q: Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?

A: Uw kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als u werkt in een cruciale beroepsgroep. Als uw kind gewoonlijk gebruik maakt van BSO, kan het in principe terecht op de BSO, dat geldt ook voor kinderen die normaal gesproken niet naar de BSO gaan. Neem contact op met de school en de gemeente om na te gaan waar u terecht kunt voor noodopvang.

Vergoeding

Q: De kinderopvang is tot 11 mei dicht, blijven ouders de vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage? 

A: Ja. Ouders die de factuur voor de kinderopvang betalen krijgen de eigen bijdrage door de rijksoverheid vergoed zolang het maatregelenpakket met betrekking tot kinderopvang en scholen voortduurt.  Blijft u de factuur van de kinder- en gastouderopvang betalen. Zo bent u verzekerd van de vertrouwde plek op de kinderopvang en blijft u kinderopvangtoeslag ontvangen.

Q: Voor wie is de vergoeding bedoeld?

A: Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Q: Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

A: In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het maatregelenpakket voor de kinderopvang voortduren dan wordt de periode waarover de vergoeding berekend wordt verlengd. Dan kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Q: Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

A: Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Q: Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

A: De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Voor het gedeelte boven de maximum uurprijs geldt dat kinderopvangorganisaties dit gedeelte zelf vergoeden, voor zover dit aan de orde is bij ouders (niet iedereen betaalt een hoger tarief dan de maximum uurprijs). Eerder hebben de brancheorganisaties deze intentie uitgesproken in een gezamenlijke verklaring.

Q: Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

A: Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Kosten en contract kinderopvang

Q: Mijn kind blijft sinds 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  

A: Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al heeft betaald. Ook de komende tijd vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
 • U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Dit geldt ook voor ouders die gebruik maken van gastouderopvang: betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst om recht op kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt gewoon doorbetaald. Ook hier geldt dat u wijzigingen in bijvoorbeeld uw inkomen wel doorgeeft aan de Belastingdienst.
 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u niets kost zolang het maatregelenpakket voor de kinderopvang voortduurt. De kinderopvangtoeslag en vergoeding van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs.

Q: Moet ik mijn eigen bijdrage blijven betalen aan de kinderopvang?

A: Ja, dus:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet.
 • Dan behoudt u recht op kinderopvangtoeslag en betaalt de overheid deze gewoon door.
 • Een deel van de kosten die u maakt voor de kinderopvangorganisatie bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage betaalt u aan de kinderopvangorganisatie.
 • De overheid compenseert deze eigen bijdrage tot de maximum uurprijs.
 • Dit betekent dat kinderopvang of gastouderopvang u niets kost zolang het maatregelenpakket voor de kinderopvang voortduurt. De kinderopvangtoeslag en vergoeding van de eigen bijdrage door de Rijksoverheid dekken bij elkaar de kosten tot de maximum uurprijs.

Q: Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door het coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

A: Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Q: Kan ik het contract met mijn kinderdagopvang opzeggen?

A: Ja dat kan. Maar het kabinet roept ouders op om hun facturen gewoon door te blijven betalen. Als u de factuur betaalt, behoudt u recht op kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt die dan gewoon door en u krijgt compensatie voor uw eigen bijdrage (tot de maximum uurprijs). Verder behoudt u uw plek op de kinderopvang. Als u zou stoppen met betalen of uw contract opzegt, verliest u uw plek op de kinderopvang, terwijl u deze na de periode van sluiting waarschijnlijk weer nodig heeft.
Als ouders blijven betalen en de overheid kinderopvangtoeslag blijft uitkeren, kunnen kinderopvangorganisaties voldoende aanbod blijven bieden en ouders in cruciale beroepen blijven werken.

Mocht u tóch besluiten om uw contract te beëindigen:

 • In uw contract met de kinderopvangorganisatie staat hoe en op welke termijn u uw overeenkomst kunt beëindigen.
 • Als u uw contract opzegt, vervalt uw recht op kinderopvangtoeslag.
 • Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via het portaal van Toeslagen.

Kinderopvangtoeslag

Q: Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

A: Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Q: Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

A: Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Q: Wat is het beleid voor (nood)opvang omtrent ouders met cruciale beroepen?
A: Het is belangrijk dat mensen die een cruciaal beroep hebben, kunnen blijven werken. Mensen die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep moeten daarom terecht kunnen bij de kinderopvang.

Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Hierbij is het geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Meer informatie over de kinderopvang en cruciale beroepen  tref je hier.

Q: Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders kinderopvang compenseren?

De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Q:Mag mijn kind naar de kinderopvang?
A:De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Dit geldt ook voor gastouderopvang bij de vraagouder thuis. Kinderen van wie beide ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Q:Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
A:We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Q:Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
A:Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vind je hier. 

Q:Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
A:Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er contact op worden genomen met de betreffende locatiemanager.

Q:Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken?
A:Nee,

Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Je hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt). 

Indien je in een cruciaal beroep werkt, hebben wij jou op dit moment hard nodig. 

Indien je al kinderopvangtoeslag ontving, hoef je niets te wijzigen. Wij vragen je om je normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang, omdat je in een cruciaal beroep werkt, geen extra kosten bij. 

Q:Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
A:Ja, dus: 

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals je dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat je waarschijnlijk de factuur voor de maand maart al betaald heeft. Ook voor de maand april vragen wij je de factuur te blijven betalen.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag, zo houd je je recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. 
 • Je hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of je kinderopvang stop te zetten, tenzij bijvoorbeeld je inkomen wijzigt. Geef dit dan wel door aan de Belastingdienst.
 • Je behoudt dan ook je plek op de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
 • Een deel van de kosten die je maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoe je aan de kinderopvangorganisatie. 

Q:Ik maak gebruik van flexibele kinderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
A:Mocht je per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij ons, ga dan uit van het aantal uren dat je normaliter deze maand afgenomen zou hebben. Je handelt alsof de kinderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.   

Q:Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?
A:Opvang is alleen beschikbaar voor kinderen met ouders in cruciale beroepsgroepen. Werk je niet in een cruciaal beroep? Dan is het dringende advies om tot en met 6 april 2020 thuis te werken (als dat kan).

Q:Mijn kind is vanaf 16 maart wel welkom op school, maar is er ook BSO?
A:Je kind is vanaf 16 maart nog welkom op school als je werkt in een cruciale beroepsgroep. Als je kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan deze in principe op de BSO terecht.

Q:Ik werk in een cruciale beroepsgroep en mijn kind gaat normaal gesproken naar de kinderopvang, maar heeft nu milde  gezondheidsklachten (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden). Mag ik mijn kind toch brengen?
A: Nee, je kind mag niet naar de opvang. Als de klachten verergeren, neem dan telefonisch contact op met je eigen huisarts.

Q: Zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingeregeld op de opvang om de verspreiding van corona te voorkomen?

A: Er is extra aandacht voor de gebruikelijke hygiënemaatregelen:
– Handen wassen bij binnenkomst
– Niezen of hoesten in de binnenkant van de elleboog
– Gebruik van papieren wegwerpzakdoekjes
– Wij schudden geen handen

De RIVM adviseert daarnaast om 1,5 meter afstand te houden. Dit is in het werk in de kinderopvang niet mogelijk. We proberen hier wel zoveel als mogelijk rekening mee te houden. Wij vragen ouders om kort en bondig afscheid te nemen en het pand niet te betreden. Dit in verband met de veiligheid en gezondheid van onze kinderen en medewerkers. De pedagogisch medewerker begeleidt de kinderen naar de juiste groep.

Klik hier voor de hygiënische maatregelen voor het KDV
Klik hier voor de hygiënische maatregelen voor de BSO